ICT통합품목 분류
 • 김항규SW기반정책·인재연구실 선임연구원
날짜2017.10.25
조회수26334
글자크기
 • 2) ICT통합품목분류
  • 3000.0000 소프트웨어 및 디지털콘텐츠

   3100.000 패키지 소프트웨어

   3110.0000 시스템 소프트웨어

   3111.0000 운영체계

   3112.0000 보안

   3113.0000 스토리지

   3114.0000 IT운영관리

   3115.0000 데이터분석 및 관리

   3116.0000 미들웨어

   3117.0000 애플리케이션 개발 및 테스팅

   3119.0000 기타

   3120.0000 응용소프트웨어

   3121.0000 개인용

   3122.0000 산업범

   3122.1000 콘텐츠 관련 SW

   3122.2000 ERP/ERM

   3122.3000 CRM

   3122.4000 SCM/SRM

   3122.5000 협업용 SW

   3122.6000 엔지니어링 SW

   3122.9000 기타 산업범용 SW

   3123.0000 산업특화

   3123.1000 금융 SW

   3123.2000 제조 SW

   3123.3000 에너지 SW

   3123.4000 유통물류 SW

   3123.5000 미디어 SW

   3123.6000 의료제약 SW

   3123.7000 건설 SW

   3123.8000 >교육 SW

   3123.9000 기타 산업특화 SW

   3129.0000 기타

   3200.0000 >게임소프트웨어

   3210.0000 >유선 온라인게임

   3220.0000 모바일게임

   3230.0000 PC게임

   3240.0000 비디오게임

   3250.0000 아케이드게임

   3300.0000 IT서비스

    

    

    

   3310.0000 IT컨설팅 및 시스템 개발

    

    

   3311.0000 IT컨설팅

   3312.0000 IT시스템설계 및 개발

   3312.1000 SI 및 NI

   3312.2000 주문형 소프트웨어개발, 사이트 및 데이터베이스 개발

   3320.0000 IT시스템 관리 및 지원서비스

   3321.0000 IT시스템 관리

   3322.0000 BPO 서비스

   3323.0000 IT지원서비스

   3323.1000 H/W, S/W 관련 기술지원

   3323.2000 교육훈련

   3390.0000 기타 서비스

  • 자료) 과학기술정보통신부 ICT통합품목분류(2017)